Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image

 

مقاله ها

اخبار

ارزش سواريهاي هوندا ACCORD سال 2014

ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي

موضوع: ارزش سواريهاي هوندا ACCORD سال 2014

با سلام و احترام
دراجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 520 مورخ 19/9/92 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش سه مدل سواريهاي HONDA ACCORD سال 2014 ساخت ژاپن به نمايندگي شركت فاميلي موتور به شرح جدول زير ارسال مي گردد . مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري سواريهاي وارداتي مربوطه باتوجه به ارزش هاي اعلام شده با در نظر گرفتن بيمه انجام گيرد.

ارزش دامپتراكهاي TITAN چين سال 2014

ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي

موضوع: ارزش دامپتراكهاي TITAN چين سال 2014

با سلام و احترام
دراجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 515 مورخ 11/8/92 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش ارزش انواع دامپتراكهاي TITAN سال 2014 ساخت چين به نمايندگي شركت صبا ماشين به شرح جدول زيرارسال مي گردد . مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري دامپتراكهاي وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن كرايه حمل و بيمه انجام گيرد

ارزش سواري HYUNDAI مدل VELOSTER سال 2014

ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي

موضوع: ارزش سواري HYUNDAI مدل VELOSTER سال 2014

با سلام و احترام
دراجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 518 مورخ 5/9/92 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش سواري HYUNDAI VELOSTER سال 2014 ساخت كره جنوبي به نمايندگي شركت آسان موتور به شرح جدول زير ارسال مي گردد . مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري سواري وارداتي مربوطه باتوجه به ارزش اعلام شده انجام گيرد.

C&F BANDAR ABBAS (USD) FREIGHT (USD) FOB(USD) MODEL DESCRIPTION
16986 680 16306 HYUNDAI VELOSTER
1.6L A/T


رسول كوهستاني پزوه
مدير كل دفتربررسي و تعيين ارزش

ضوابط و تشريفات صدور انواع قير و محصولات پايين دستي قير

ناظرين محترم گمركات استانها
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي مستقل
موضوع : ضوابط و تشريفات صدور انواع قير و محصولات پائين دستي قير

باسلام و احترام
به منظور شفاف نمودن نحوه تشريفات صدور انواع قير ( جامد ، مايع ، معدني و محصولات پائين دستي قير) ضمن لغو بخشنامه هاي صادره به شماره هاي 352546/351782/747/859/71/549 مورخ 27/12/86 ، 60170/47462/747/859/71/76 مورخ 7/3/87، 32114/90038/747/859/71/117 مورخ 9/4/87 ،247155/225905/747/859/71/303 مورخ 3/11/88، 457342/36763/24817/747/859/71/68 مورخ 22/2/89، و 208344/198691/747/859/71 /347مورخ 17/10/90 موارد تاكيدي بشرح ذيل جهت اقدام با رعايت مقررات و ضوابط مربوطه اعلام ميگردد:

ارزش دو مدل سواري MITSUBISHI شامل IANCER و ASX

ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي

موضوع: ارزش دو مدل سواري MITSUBISHI شامل IANCER و ASX

با سلام و احترام
دراجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسات شماره 516 مورخ 21/8/92 و 518 مورخ 5/9/92 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش دو مدل سواري MITSUBISHI سال 2014 ساخت ژاپن به نمايندگي شركت آرين موتور پويا به شرح جدول زير ارسال مي گردد . مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري سواريهاي وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده انجام گيرد.

C&F BANDAR ABBAS(USD) MODEL DESCRIPTION
14500 MITSUBISHI IANCER
1.6 L M/T
21270 ASX 2.0

رسول كوهستاني پزوه
مدير كل دفتربررسي و تعيين ارزش

زیر مجموعه ها

Skype

My status

ورود کاربران