Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image

 

مقاله ها

اخبار

مشموليت تبصره ذيل ماده 6 قانون امور گمركي در خصوص افزايش حقوق گمركي

بسمه تعالي

206769/92/463
23/10/1392


كليه گمركات اجرائي كشور

باسلام و احترام
پيرو بخشنامه شماره 195450/92/438 مورخ 7/10/92 و به استناد بند (د) ماده (1) قانون امورگمركي مصوب 1390 و در اجراي تصويب نامه شماره 156709/ت49939 مورخ 4/10/92 هيات محترم وزيران به پيوست تصوير نامه شماره 38777/210/92 مورخ 11/10/92 اداره كل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران ارسال و مراتب جهت اقدام از تاريخ 5/10/92 بشرح ذيل اعلام مي گردد :

دستورالعمل پيشگيري ومبارزه با قاچاق كالاي اسباب بازي وبازي هاي رايانه اي

بسمه تعالي

201109/92/164372/113/461/73/456
16/10/1392


ستاد نظارت گمركات استان ............../ اداره كل گمرك ..........
باسلام و احترام
-پيرو بخشنامه هاي شماره 294376/190795/113/461/73/365 مورخ 24/12/1388 و 200563/155986/113/461/73 مورخ 28/9/1389 و 77657/38358/103/461/73/121 مورخ 18/4/1390 ، بپيوست تصوير نامه شماره 3838/92/ص مورخ 19/8/1392 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز منضم به دستورالعمل پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالاي اسباب بازي و بازي هاي رايانه اي جهت اطلاع و اقدام لازم در خصوص بند (2) و (4) ماده (4) و ماده (17) دستورالعمل و رعايت كامل مفاد بخشنامه هاي پيروي فوق الذكر ارسال ميگردد.

ارزش خودروهاي سواري PORSCHE سال 2014

ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي

موضوع: ارزش خودروهاي سواري PORSCHE سال 2014
با سلام و احترام
در اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 525 مورخ 15/11/92 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش انواع خودرو هاي سواري PORSCHE با آپشن سال 2014 ساخت آلمان به نمايندگي شركت معين موتور به شرح جدول زير ارسال ميگردد . مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري سواريهاي وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن كرايه حمل و بيمه انجام گيرد.

گوشت قرمز و مرغ وارداتي

بسمه تعالي

186109/182076/113/943/73/433
24/09/1392

ستاد نظارت گمركات استان ............/ اداره كل گمرك ...........


باسلام و احترام
پيرو بخشنامه شماره 7987/7100/73/ م مورخ 26/4/1391 موضوع اخذ فيش پرداخت عوارض بابت هركيلوگرم گوشت قرمز و مرغ وارداتي در سال 1391 و پيرو بخشنامه شماره 60841/92/58987/113/943/73/138 مورخ 5/4/1392 در خصوص ابلاغ احكام و رديف هاي درآمدي قانون بودجه سال 1392 ، خواهشمند است دستور فرماييد به استناد رديف درآمدي (160135) جدول شماره (5) درآمدها و واگذاري دارائيهاي سرمايه اي قانون بودجه سال 1392 ، در هنگام ورود و ترخيص گوشت قرمز و مرغ وارداتي ، نسبت به وصول عوارض از هركيلوگرم گوشت قرمز بميزان دوهزار و هفتصد و پنجاه (2750) ريال و از هركيلو گرم گوشت مرغ وارداتي بميزان يكهزار و صد (1100) ريال اخذ و به حسابي كه متعاقبا توسط اداره كل امور مالي و ذيحسابي اعلام ميگردد ، اقدام و در خصوص اظهارنامه هاي اقلام وارداتي مزبور از ابتداي سال 1392 تاكنون نيز نسبت به صدور مطالبه نامه كسر دريافتي در اسرع وقت ( بلحاظ عدم شمول مرور زمان) اقدام لازم معمول نمايند . بديهي است مسوليت حسن انجام اين بخشنامه بعهده مديران محترم ميباشد.
فرود عسگري
مدير كل مركز واردات وامور مناطق آزاد وويژه

ارزش سواري KIA OPTIMA سال 2014

ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي

موضوع: ارزش سواري KIA OPTIMA سال 2014

با سلام و احترام
در اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 525 مورخ 15/11/92 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش سواري KIA OPTIMA 1998 و 1999 سي سي سال 2014 ساخت كره جنوبي به نمايندگي شركت اطلس خودرو به شرح جدول زير ارسال ميگردد . مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري سواري وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن كرايه حمل و بيمه انجام گيرد.

زیر مجموعه ها

Skype

My status

ورود کاربران