Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image

 

مقاله ها

اخبار

نحوه تسويه اظهار نامه هاي صادرات برگشتي

بسمه تعالي
150649/364
ناظرين محترم گمركات استانها
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي مستقل
موضوع : نحوه تسويه اظهار نامه هاي صادرات برگشتي

باسلام و احترام،
بپيوست تصوير نامه شماره 487/400/92 – 13/5/92 سازمان توسعه تجارت ايران موضوع عدم استفاده بنگاههاي صادراتي از جوايز صادراتي در سالهاي 91به بعد، ارسال و اعلام ميدارد:

حذف عوارض صادراتي زعفران

بسمه تعالي
150200/361
ناظرين محترم گمركات استانها
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي مستقل
موضوع: حذف عوارض صادراتي زعفران

باسلام و احترام،
با عنايت به نامه شماره 775/100/92 مورخ 27/6/92 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت و استعلام بعمل آمده ، به پيوست تصوير نامه شماره 4352/210/92 مورخ 21/7/92 آن دفتر ارسال و اعلام مي دارد صادرات زعفران از تاريخ 1/7/92 (با توجه به بخشنامه رديف 301)در هر مقدار و بسته بندي مشمول اخذ عوارض صادراتي نمي باشد.
خواهشمند است دستور فرمائيد ضمن اقدام لازم مراتب را مطابق بخشنامه رديف 51 مورخ 20/11/85 به كليه گمركات و واحدهاي تابعه ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول نمايند.

حسن عليدوستي
مدير كل دفترصادرات

مهلت اعتبار كليه ثبت سفارشات صادره گروههاي كالايي 1 الي 9

بسمه تعالي

108684/104250/113/73/267
10/06/1392

ناظرين محترم گمركات
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي

باسلام و احترام
به پيوست تصويرنامه شماره 3173/210/92 مورخ 23/5/92 اداره كل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ارسال و اعلام ميدارد مهلت اعتبار كليه ثبت سفارشات صادره گروههاي كالايي 1 الي 9 كه از ابتداي سال 92 صادره گرديده ؛ از زمان صدور مجوز به مدت شش ماه معتبر مي باشد خواهشمند است دستور فرمائيد مراتب را به كليه واحدها و گمركات زير مجموعه نيز ابلاغ نمايند.
علي معقولي
معاون مدير كل مركز واردات وامور مناطق آزادوويژه

ضوابط صادرات گياهان دارويي، صنعتي و عطري

ناظرين محترم گمركات استانها
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي مستقل
موضوع: ضوابط صادرات گياهان دارويي، صنعتي و عطري

باسلام و احترام،
به پيوست تصوير نامه شماره 4467/210/92 مورخ 28/7/92 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت و نامه شماره 39082/1/92 مورخ 23/7/92 سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور ارسال و اعلام مي دارد:

اعتبارات اسنادي

بسمه تعالي
104727/141936/323/73
04/06/1392
كليه گمركات مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي

باسلام و احترام
پيرو دستور العمل شماره 179369/168462/722/4368/73 مورخ 24/8/89 در خصوص رفع تعهد اعتبارات اسنادي گشايش شده براي كالاهاي وارده به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي تاكيد مي نمايد همانگونه كه در متن نامه شماره 1019/60 مورخ 3/8/89 اداره سياستها و مقررات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر اساس مصوبه شماره 152043 /40193 مورخ 7/7/89 هيات امناي حساب ذخيره ارزي ( تصوير پيوست ) نيز آمده است اعتبارات اسنادي مورد عمل، صرفا آن دسته از اعتباراتي است كه از محل حساب ذخيره ارزي گشايش شده و ساير اعتبارات اسنادي را در بر نمي گيرد .
فرود عسگري
مدير كل مركز واردات وامور مناطق آزادوويژه

زیر مجموعه ها

Skype

My status

ورود کاربران