Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image

 

مقاله ها

اخبار

مجاز شدن گمرك سهلان به انجام تشريفات صدور فرآورده هاوشتقات مايع نفت وگاز

ناظرين محترم گمركات استانها
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي مستقل
موضوع : مجاز شدن گمرك سهلان به انجام تشريفات صدور فرآورده ها و مشتقات مايع نفت و گاز( صرفا محصولات توليدي متعلق به واحدهاي توليدي مستقر در استان آذربايجان شرقي )

باسلام و احترام
به پيوست تصوير نامه شماره 5226/93/ص- 25/12/93 معاون محترم برنامه ريزي، نظارت و هماهنگي اقتصادي ستاد مبارزه با قاچاق كالا ارسال و اعلام مي دارد: با توجه به مفاد نامه ياد شده،گمرك سهلان به فهرست گمركات اجرايي مجاز مشمول بند 2 ذيل ماده 18 دستورالعمل پيشگيري از قاچاق و عرضه خارج از شبكه فرآورده هاي نفتي افزوده شده است لذا انجام تشريفات صدور كليه فرآورده ها ومشتقات نفتي (صرفاً متعلق به شركتهاي توليدي مستقر در استان آذربايجان شرقي) از طريق گمرك نامبرده با رعايت مفاد دستورالعمل پيشگيري و مبارزه با قاچاق فرآورده هاي نفتي و ساير قوانين و مقررات و بخشنامه هاي مربوطه امكانپذير مي باشد.

اعلام فهرست محصولات توليدي استانداردسازي شده 128شركت توليدي فرآورده هاي نفتي

گمركات جلفا، بازرگان، بندرامام خميني (ره) ، شهيدرجايي ،دوغارون ، باشماق ،آستارا، خسروي،آبادان ،خرمشهر،مهران، بوشهر،نوردوز، سرخس، ماهيرود، ميرجاوه، كرمانشاه ، رازي (براي خروج قطار به تركيه) زاهدان ( براي اظهار محموله هاي ريلي كه از ميرجاوه خارج ميشود)، خارك(صرفأبراي توليدات پتروشيمي خارك)، مناطق آزادوويژه اقتصادي( جهت صدور محصولات توليدي مناطق مذكور) ، ،سمنان ، غرب تهران ،اصفهان ، اراك، يزد، شيراز، قم ، مشهد(صرفا براي خروج از گمركات مرزي سرخس و دوغارون )،گمرك ميلك (صرفا براي خروج محموله هاي نفتي شركتهاي خوشنام )، ،پيرانشهر و پيشين (صرفا خروج محموله هاي نفتي ) ، سهلان( صرفا جهت انجام تشريفات صدور محموله هاي نفتي واحدهاي توليدي مستقر در استان آذربايجان شرقي )
موضوع: اعلام فهرست محصولات توليدي استاندارد سازي شده 128 شركت توليدي فرآورده هاي نفتي .

تمديد مهلت اعتبار خروج موقت وسائط نقليه غير موتوري (تريلر و نيمه تريلر) فاقد شماره نيروي انتظامي

ناظرين محترم گمركات استانها
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي مستقل
موضوع : تمديد مهلت اعتبار خروج موقت وسائط نقليه غير موتوري (تريلر و نيمه تريلر) فاقد شماره نيروي انتظامي

باسلام و احترام
پيرو بخشنامه شماره رديف 465مورخ 1/11/1393 موضوع مهلت اعتبار پروانه هاي خروج موقت وسايط نقليه غير موتوري (تريلر و نيمه تريلر) فاقد شماره نيروي انتظامي متقاضي انجام تشريفات ياد شده بدين وسيله اعلام مي دارد:
انجام تشريفات خروج موقت وسايط نقليه غير موتوري فاقد شماره نيروي انتظامي از پايان خرداد ماه سال جاري مندرج در بخشنامه فوق الاشاره، به مدت شش ماه (تا پايان آذر ماه 94) بارعايت مقررات و ضوابط مربوطه بلامانع است. وفق بخشنامه صدرالاشاره و به منظور جلوگيري از هرگونه سوء استفاده احتمالي و فراهم شدن امكان انطباق و كنترل دقيق كالا در زمان برگشت، لازم است نسبت به الصاق پلمب شماره دار به قسمتهاي مختلف وسايط نقليه موصوف و درج شماره هاي پلمب هاي پيش گفت در اظهارنامه و پروانه خروج موقت همراه با ذكر مشخصات كامل كالاي مورد اظهار در ظهرنويسي اقدام شود.خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به ابلاغ مراتب فوق به گمركات و واحدهاي تابعه و نظارت بر حسن اجراي دقيق آن با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوطه اقدام نمايند.

11/03/1394

لزوم اخذ مجوز براي خروج موقت كاميون وسواري از دبيرخانه صيانت از خودرو

ناظرين محترم گمركات استانها
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي مستقل

باسلام و احترام،
به پيوست تصوير نامه شماره 57749/210/93مورخ 21/10/93 دفتر مقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ايران منضم به نامه شماره 138784/8مورخ 7/10/93معاونت محترم توسعه مديريت ومنابع وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي باضمائم مربوطه درخصوص ضوابط صدور خروج موقت براي كاميونهاي با عمربالاي 25 سال ساخت ارسال واعلام ميدارد:

نحوه وصول تضمين بابت كالاهاي ورودموقت براي پردازش مشمول اولويت 10

ناظرين محترم گمركات استانها
مديران كل ومديران محترم گمركات اجرائي مستقل

باسلام و احترام
باعنايت به استعلامات كتبي وتلفني تعدادي ازگمركات اجرائي مبني بر نحوه وصول تضمين بابت كالاهاي ورود موقت براي پردازش موضوع ماده 51 ق.ا.گ وبند (د) ماده 72 آ.ا.ق.ا.گ( باتوجه به مفاد ماده 20 قانون تنظيم بخشي ازمقررات تسهيل نوسازي صنايع وبند 3 بخشنامه شماره 296 مورخ 27/6/92 مقام محترم رياست كل درخصوص اخذ حقوق گمركي ودوبرابر سود بازرگاني وساير عوارض ومالياتها براي كالاهاي مشمول اولويت دهم) اعلام مي دارد با عنايت به گزارش موضوع خدمت معاون محترم فني وامور گمركي وتصميم متخذه ، اخذ تضمين بابت ترخيص كالاهاي ورود موقت موضوع مواد مورد اشاره و مشمول اولويت دهم براساس ماده 20 قانون نوسازي صنايع مي بايستي به ميزان دوبرابر حقوق ورودي وبراساس حقوق گمركي ودوبرابر سودبازرگاني متعلقه صورت پذيرد. بديهي است اخذ تضمين معادل مبلغ ماليات برارزش افزوده وساير مبالغ متعلقه براساس نوع تضمين مشخص شده درمجوز ورود موقت ضروري مي باشد .ضمنا مفاد اين بخشنامه وفق دستورالعمل شماره 32795/83/4/51 مورخ 28/11/85 به كليه گمركات واحد تابعه نيز ابلاغ وبرحسن اجراي امر نظارت مستمر بعمل آورند.

حسن عليدوستي
مدير كل دفترصادرات

زیر مجموعه ها

صفحه1 از33

Skype

My status

ورود کاربران