Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image

 

نمايشگاه ها

حضور در نمايشگاه بين المللي تجارت خليج فارسThumbnail imageحضور در نمايشگاه بين المللي تجارت خليج فارس نمايشگاه بين المللي تهران (بهمن ماه 1384)

برگزيده نمايشگاه بعنوان غرفه نمونه

حضور در دومين نمايشگاه تخصصي و اولين نمايشگاه بين المللي حمل و نقل، ترانزيت و خدمات گمرکيThumbnail image
حضور در دومين نمايشگاه تخصصي و اولين نمايشگاه بين المللي حمل و نقل، ترانزيت و خدمات گمرکي (بهمن ماه 1384 بندرعباس) برگزيده نمايشگاه بعنوان غرفه نمونه

" بازديد مسئولان و مديران استان از غرفه گروه بازرگاني گامرون"

صفحه2 از2

Skype

My status

ورود کاربران