Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image

 

مقاله ها

لزوم اخذ مجوز براي خروج موقت كاميون وسواري از دبيرخانه صيانت از خودرو

Шаблоны Joomla здесь.

ناظرين محترم گمركات استانها
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي مستقل

باسلام و احترام،
به پيوست تصوير نامه شماره 57749/210/93مورخ 21/10/93 دفتر مقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ايران منضم به نامه شماره 138784/8مورخ 7/10/93معاونت محترم توسعه مديريت ومنابع وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي باضمائم مربوطه درخصوص ضوابط صدور خروج موقت براي كاميونهاي با عمربالاي 25 سال ساخت ارسال واعلام ميدارد:


براساس تصميمات جلسه مورخ 18/9/93كارگروه شناسايي وصيانت ازخودروهاي تاريخي (كلاسيك ) موضوع مصوبه مورخ 29/1/89هيأت محترم وزيران ( مذكور درمفاد بخشنامه رديف 153سال 90 مبني برلزوم اخذ مجوز براي خروج موقت خودروهاي تاريخي يا كلاسيك ) ؛ انجام تشريفات خروج موقت انواع كاميون وكاميونت با عمر بالاي 25 سال ساخت نيز منوط به كسب مجوز ازدبيرخانه كارگروه مذكور مي باشد.
خواهشمنداست دستورفرماييد ضمن رعايت مفاد بخشنامه رديف 238سال 92 پس ازاحراز مالكيت وسيله نقليه واخذ مدارك مالكيت وتعيين وضعيت بدهي (دررهن بانك يا ليزينگي بودن ) نسبت به تنظيم اظهارنامه خروج موقت مربوطه اقدام نمايند .
شايسته است دستورفرماييدوفق دستور العمل 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85مراتب را به كليه واحدها و گمركات اجرايي تابعه ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول دارند.

1394/03/12

 

лимузин на свадьбу.

Skype

My status

ورود کاربران