Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image

 

مقاله ها

ضوابط صادرات كاه و پوست غلات

Шаблоны Joomla здесь.

ناظرين/ مديران كل/ مديران محترم گمركات اجرايي مستقل

باسلام و احترام
پيرو بخشنامه رديف 185- 4/5/93 موضوع محدوديت هاي اعلام شده اقلام مشمول ضمن ارسال تصوير نامه شماره 31099/210/93- 10/6/93 دفتر مقررات صادرات و واردات بدينوسيله اعلام مي دارد: صادرات كاه و پوست غلات مندرج در رديف 3 جدول اقلام مشمول عوارض صادراتي منضم به نامه شماره 22144/210/93- 25/4/93 دفتر نامبرده (تصوير پيوست)، به موجب مصوبه شماره 92309/ت39716ك- 7/6/87 هيأت وزيران، تحت رديف 12130000 تعرفه نيزمشمول پرداخت عوارض صادراتي به ميزان 4000 ريال به ازاي هر كيلوگرم مي باشد. لازم به ذكر است ساير موارد مندرج در بخشنامه مذكور از جمله رديف 1214 تعرفه تصريح شده در جدول مذكور به قوت خود باقي است. خواهشمند است دستور فرماييد ضمن اقدام لازم، مراتب را به كليه واحدها و گمركات تابعه نيز ابلاغ نموده و بر حسن اجراي امر نظارت مستمر معمول دارند.

حسن عليدوستي
مدير كل دفترصادرات

 

Thumbnail image

лимузин на свадьбу.

Skype

My status

ورود کاربران